dwellerdwip

dwelling (English) [ IPA: ˈdwelɪŋ ASM: দুৱেলিং]
1. (Abstract Noun) a place where somebody is setting up home কোনোৱে ঘৰ পাতিবলৈ বা বাস কৰিবলৈ লোৱা ঠাই