ecofeminismecological balance

ecological (English) [ IPA: ˌiːkəˈlɑdʒɪkəl ASM: ইক’লজিকেল]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-02-26
1. Biology(Proper Adj.-Neuter) of or pertaining to ecology, i.e. the relationship between organisms and their environments পৰিস্থিতি বা পাৰিপাৰ্শ্বিকতা সম্বন্ধীয়, অৰ্থাৎ জীৱ আৰু ইহঁতৰ চাৰিওফালৰ পৰিৱেশৰ মাজৰ সম্পৰ্ক সম্বন্ধীয়