eitoejahak

ejaculation (English) [ IPA: ɪˌdʒækjəˈleɪʃən ASM: ইজাকুলেচন]
Contributed by: Pankaj Borah (পঙ্কজ বৰা) on 2008-12-10
1. (Abstract Noun) the act of ejaculating; an abrupt discharge of seminal fluid from the urethra of the penis during orgasm. যৌন কাৰ্য্যৰ চৰম সীমাত পুৰুষৰ লিংগ-দ্বাৰেদি বীৰ্য্য বাহিৰ হোৱা কাৰ্য্য|