energyeng

enforce (English) [ IPA: ɪnˈfɔrs ASM: এনফৰ্চ]
Contributed by: Ranjita Pegu on 2007-01-15
1. (Verb-Trans.) Compel observance of a law etc. আইন মানিবলৈ বাধ্য কৰ্