enormityenough

enormous (English) [ IPA: ɪˈnɔrməs ASM: ইনৰমাচ]
Contributed by: Rubul Mout (ৰুবুল মাউত) on 2006-09-07
1. (Proper Adj.) Of a size many times bigger than the average সচৰাচৰ আকৃতিতকৈ বহুগুণে বেছি ডাঙৰ