enrichmentensemble

enroll (English) [ IPA: ɪnˈroʊl ASM: এনৰ’ল]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2006-06-15
1. (Verb-Trans.) to put one's name in the register of an organization. কোনো সংগঠনৰ টোকাবহীত নিজৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰ্