evil starevoke

evil-minded (English) [ IPA: ˌiːvəlˈmaɪndəd ASM: ইভিল-মাইণ্ডেড]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-05-15
1. (Proper Adj.-Common) having evil thoughts or intentions. দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন বা বেয়া মতলব থকা।