exoticexpand

exotic buffalo (English) [ IPA: ɪgˈzɑtɪk ˈbəfəˌloʊ ASM: এক্সটিক বাফেলো]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-09-14
1. (Common Noun-Common &/or Masculine) a buffalo of any foreign breed যিকোনো বিদেশী জাতৰ ম’হ
English: exotic buffalo,
Assamese: বাঙৰ,
Dimasa: miseb bilathi