eyegeyelash

eyeglasses (English) [ IPA: ˈaɪˌglæsɪz ASM: আইগ্লাচেজ]
1. Medical ScienceOptics(Material Noun-Neuter) A pair of magnifying glasses used as viewing aid দৃষ্টি শক্তি দুৰ্বল হ’লে দেখাত সহায়ৰ বাবে পিন্ধা এযোৰ আকাৰ-বৰ্দ্ধক আইনা