fabulousface
fabulousness (English) [ IPA: ˈfæbjələsnəs ASM: ফেবুলাচনেচ]
1. (Abstract Noun) brilliant or gorgeous appearance; an instance or display of imposing pomp or grandeur.
শুৱনি, দেখনিয়াৰ চেহেৰা; চকুত চমক লগোৱা প্ৰদৰ্শন।