fishingfishing rod

fishing cat (English) [ IPA: ˈfɪʃɪŋ ˈkæt ASM: ফিচিং কেট]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2009-12-10
1. (Common Noun) A species of marble cat having black strips on its body. গাত ক’লা ক’লা আঁচ থকা এবিধ জহামালৰ নিচিনা বনৰীয়া জন্তু ৷