fishhookfishing cat

fishing (English) [ IPA: ˈfɪʃɪŋ ASM: ফিচিং]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2013-06-07
1. (Verbal Noun) the act of catching fish with a hook and line. বৰশীত টোপ দি তাক পানীত পেলাই মাছক খাবলৈ দি মাছ ধৰা কাৰ্য৷