followerfoment

following (English) [ IPA: ˈfɑləwɪŋ ASM: ফাল’ৱিং]
1. (Abstract Noun) Going or proceeding or coming after in the same direction with same idea. পাচে পাচে যোবা অথবা একে মতবাদকে মানি চলা ৷

Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2006-03-17
2. (Proper Adj.) Mentioned below or referred below তলত উল্লেখ কৰা বা পৰবৰ্তী নিৰ্দেশ কৰা ৷