fratricidalfraud

fratricide (English) [ IPA: ˈfrætrəˌsaɪd ASM: ফ্ৰেট্ৰিচাইড]
Contributed by: Ranjita Pegu on 2006-12-20
1. (Verbal Noun) the act of killing one's brother নিজৰ ভায়েক বা ককায়েকক বধ কৰা কাৰ্য্য