funnyFuralung

fur (English) [ IPA: ˈfər ASM: ফাৰ]
Contributed by: Sarthe Teron Milik (ছাৰ্থে টেৰন মিলিক) on 2010-10-18
1. (Material Noun-Neuter) short hair of the body (other than the head) মানুহ বা আন জন্তুৰ গাত গজা চুটি চুলি