gamarigambler

gamble (English) [ IPA: ˈgæmbəl ASM: গেম্বল]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2006-07-11
1. (Verb-Trans.) the act of play any game of chance for money or other stakes. অৰ্থ বা অন্য যিকো সম্পত্তিৰ বিনিময়ত কোনো খেল খেলা কাৰ্য্য৷