game cha.gipagamete

gamelan (English) [ IPA: ˈgæməˌlæn ASM: গেমলিন]
Contributed by: Partha P Sarmah on 2011-09-28
1. Music(Proper Noun-Neuter) a form of Indonesian music. ইণ্ডোনেছিয়াৰ এবিধ সংগীত৷ঘাত বাদ্যৰ ঐক্যতান বাদন৷
English: gamelan,
Assamese: গামেলান