glorifyglorious

glorifying (English) [ IPA: ˈglɔrəˌfaɪɪŋ ASM: গ্লৰিফাইিং]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-08-14
1. (Verbal Adj.) something that can glorify or make one famous যশ বা খ্যাতি বঢ়াব পৰা বা সুনাম কঢ়িয়াই আনিব পৰা