grandpagrang

grandson (English) [ IPA: ˈgrænˌsən ASM: গ্ৰেন্ড চন]
Contributed by: Buljit Buragohain বুলজিৎ বুঢ়াগোহাঁই on 2006-08-21
1. (Common Noun-Masculine) A son of ones son or daughter. নিজ পুতেক বা জীয়েকৰ পুত্ৰ৷