gulmalgum

gulp (English) [ IPA: ˈgəlp ASM: গাল্প]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-10-03
Ref: চন্দ্ৰকান্ত অভিধান
1. (Verb-Trans.) to swallow (something) with difficulty (কোনো বস্তু) কষ্টেৰে গিল্ বা গলাধঃকৰণ কৰ্

Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-02-15
Ref: হেমকোষ - ১৫শ সংস্কৰণ (২০১৩ চন)
2. (Verb-Trans.) to drink more than enough water due to thirst or downing