hagap gedehhaggling

haggle (English) [ IPA: ˈhægəl ASM: হেগল]
Contributed by: ৰূপকমল on 2007-02-12
1. (Verb-Trans.) Discuss the terms of a sale persistently কিনা-বেচাৰ বাবে বস্তুৰ মূল্য বা অন্য চৰ্ত্তৰ বিষয়ে আলোচনা কৰ্