harmfulharmless

harmfulness (English) [ IPA: ˈhɑrmləsnəs ASM: হাৰ্মফুলনেচ]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2012-08-14
1. (Abstract Noun) the property of being of capable of causing harm অপকাৰ কৰিব পৰা বা অনিষ্টকাৰী গুণ
English: harmfulness,
Assamese: অপকাৰিতা

Different POS:

a. Verb-Trans.: harm, hurt, injure, maul, আঘাত কৰ্...