himhi tangbahhimren

himoglobin (Dimasa)
Contributed by: Kulendra Daulagupu on 2009-08-12
1. (Material Noun-Neuter) A red substance in the blood that carries Oxygen and contains Iron. মেৰুদণ্ডী প্ৰাণীৰ লোহিত ৰক্ত কণিকাত থকা ৰঙা, শ্বসনৰ লগত জড়িত ৰঞ্জক পদাৰ্থ ।