horinhorizontal

horizon (English) [ IPA: həˈraɪzən ASM: হৰাইজন]
Contributed by: Rubul Mout (ৰুবুল মাউত) on 2006-09-10
1. (Abstract Noun) The apparent intersection of the earth and sky as seen by an observer আপাত দৃষ্টিত পৃথিৱী আৰু আকাশখনে পৰস্পৰ লগ লাগি থকা যেন লগা দৃশ্য