Hungaryhunger strike

hunger (English) [ IPA: ˈhəŋgər ASM: হাংগাৰ]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2007-07-11
1. (Abstract Noun) a compelling need or desire for food আহাৰ খোৱালৈ লগা অনুভৱ অথবা ইচ্ছা