identifiableidentified

identification (English) [ IPA: aɪˌdentəfəˈkeɪʃən ASM: আইডেণ্টিফিকেচন]
Contributed by: Rupankar Mahanta on 2006-12-14
1. (Verbal Noun) Establishing identity or recognise চিনাকি বা পৰিচয় নিশ্চিত কৰা কাৰ্য্য