immortalityImmovable property

immovable (English) [ IPA: ɪ(m)ˈmuːvəbəl ASM: ইমভেবল]
Contributed by: Rupankar Mahanta on 2006-12-07
1. (Proper Adj.-Neuter) Something that is motionless or can not be moved from its place. যি চলনশীল নহয় বা যিটোক তাৰ স্থানৰ পৰা লৰচৰ কৰিব নোৱাৰি।