improveimprovise

improvement (English) [ IPA: ɪmˈpruːvmənt ASM: ইমপ্ৰুভমেণ্ট]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-09-21
1. (Abstract Noun) an act of moving forward আগলৈ যোৱা কাৰ্য্য