impureimpute

imputation (English) [ IPA: ˌɪmpjəˈteɪʃən ASM: ইমপুটেচন]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-11-06
1. (Verbal Noun) the attribution to a source or cause. কোনো উৎস বা কাৰণ ৰূপে চিহ্নিত কৰা কাৰ্য্য।