incoherentincome

incombustible (English) [ IPA: ˌɪnkəmˈbəstəbəl ASM: ইনকমবাষ্টিবল]
Contributed by: ৰূপকমল on 2007-12-18
1. (Proper Adj.-Neuter) incapable of being burned যাক জ্বলাব নোৱৰি।