incontrovertiblyinconvenient

inconvenience (English) [ IPA: ˌɪnkənˈviːnjəns ASM: ইনকনভিনিয়েন্স]
Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2006-12-24
1. (Abstract Noun) the state or quality of being inconvenient. সুবিধাজনক নোহোৱা অৱস্থা বা গুণ।

Contributed by: Priyankoo (প্ৰিয়ংকু) on 2006-12-24
2. (Verb-Trans.) to put to inconvenience অসহজ অৱস্থাত পেলা বা বেমেজালিৰ সৃষ্টি কৰ্