indolentIndonesia

indomitable (English) [ IPA: ɪnˈdɑmətəbəl ASM: ইনডমিটেবল]
Contributed by: Rubul Mout (ৰুবুল মাউত) on 2006-12-22
1. (Proper Adj.-Common) that cannot be subdued or overcome, as persons, will, or courage. যাক দমন বা শাসন কৰিব নোৱাৰি, যেনেঃ ব্যক্তি, বাসনা বা সাহস।