ingchiningchir

ingchin kongvek (Karbi)
Contributed by: মৰ্ণিংকে ফাংচ` (Morningkeey Phangcho) on 2009-09-10
1. (Material Noun-Neuter) bent piece of metal or any other solid object for catching hold or for hanging things on. বস্তু আঁৰিবলৈ বা ধৰি ৰাখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ধাতু বা আন গোটা বস্তুৰ বেঁকা বা ভাঁজ-লগা টুকুৰা