inscribed circleinsect

inscription (English) [ IPA: ɪnˈskrɪpʃən ASM: ইনস্ক্ৰিপচন]
Contributed by: Anjal Borah (অঞ্জল বৰা) on 2008-12-24
1. (Material Noun-Neuter) A stone inscription. প্ৰাচীন কালৰ শিলৰ বুকুত খোদাই কৰা লিপি য’ত কোনো তথ্য লিখা থাকে।