inviolableinvisibly

invisible (English) [ IPA: ɪnˈvɪzəbəl ASM: ইনভিজিবল]
Contributed by: Rupankar Mahanta on 2006-12-08
1. (Proper Adj.) Not visible to the eyes (কোনো বস্তু)চকুৰে দেখা নোপোৱা অৱস্থা হোৱা