jikjakejil

jikong (Mising)
Contributed by: Himasri Das on 2023-01-05
1. (Material Noun-Neuter) An open conduit or channel to carry rainwater or other waste. বৰষুণৰ পানী অথবা অন্য পেলনীয়া পানী উলিয়াই দিবলৈ কৰা খাৱৈ৷

Contributed by: Himasri Das on 2023-01-05
2. (Material Noun-Neuter) A long narrow excavation in the earth. মাটিত থকা দীঘল দ খাল ।
English: ditch,
Assamese: খাই, খাৱৈ,
Bodo: गेदेर हाखर,
Mising: jikong,
Garo: nala,
Meeteilon: khongbal,
Karbi: herang,
Hindi: ‌खाई