Justicia adhatodajustify

justification (English) [ IPA: ˌdʒəstəfəˈkeɪʃən ASM: জাষ্টিফিকেচন]
Contributed by: Dr. Neelotpal Deka, LL.M. (IT & IP Law, UK) on 2007-07-07
1. (Verbal Noun) the act of justifying কোনো কথাৰ সত্যতা প্ৰতিপন্ন কৰা কাৰ্য্য