ka jingieitka jinging

ka jingim (Khasi) [ Roman: ka.jing.im]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-16
1. (Abstract Noun) The time for which something exists or functions কোনোৱে বৰ্ত্তি থকা বা কাৰ্য্যক্ষম হৈ থকাৰ সময়

Contributed by: Himasri Das on 2023-06-14
2. (Abstract Noun) the act of breathing. বায়ু নাক-মুখেদি বাহিৰ-ভিতৰ কৰা কাম৷