ka jingriamka jingrung

ka jingruma (Khasi) [ Roman: ka.jing.ru.ma]
Contributed by: Himasri Das on 2023-07-22
1. (Abstract Noun) An evil spirit believed to have sexual intercourse with women as they sleep. নিদ্ৰামগ্ন অৱস্থাত মহিলাৰ সৈতে যৌন সংগম কৰা বুলি বিশ্বাস কৰা এক অপদেৱতা৷