incubatorinculcate

incubus (English) [ IPA: ˈɪŋkjəbəs ASM: ইংকিউবাচ]
Contributed by: archana rajbongshi on 2006-08-28
1. (Abstract Noun) An evil spirit believed to have sexual intercourse with women as they sleep. নিদ্ৰামগ্ন অৱস্থাত মহিলাৰ সৈতে যৌন সংগম কৰা বুলি বিশ্বাস কৰা এক অপদেৱতা৷