kakhokaki

kakhre (Karbi) [ Roman: ka.kh.re]
Contributed by: Anindita Saikia on 2022-11-16
1. (Common Noun-Common &/or Masculine) Person ordained with rights to perform religious rites ধৰ্মীয় কাম-কাজ কৰা ব্যক্তি৷