kapékapejok abang

kapechan (Karbi) [ Roman: ka pe chan]
Contributed by: Caroline Kropi on 2010-03-03
1. Mathematics(Verbal Noun) a mathematical operation, symbolized by a × b, a · b, a ∗ b, or ab, and signifying, when a and b are positive integers, that a is to be added to itself as many times as there are units in b. a × b, a · b, a ∗ b, বা ab ৰে সূচোৱা এক গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া, যাৰ অৰ্থ হ’ল - যদি a আৰু b ধনাত্মক পূৰ্ণ সংখ্যা হয়, তেন্তে a ক b বাৰ নিজৰ সৈতে যোগ কৰিব লাগে ৷