khorongKhorothu

khoros (Nagamese)
Contributed by: Mousumi Konwar on 2023-06-29
1. (Abstract Noun) money spent to perform work and obtain a service কোনো কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰাৰ বাবে বা কোনো সেৱা লাভৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ধন