kingko-ru:bongkingo

kingly (English) [ IPA: ˈkɪŋliː ASM: কিংলি]
adj: king
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2011-10-27
1. (Proper Adj.-Common &/or Masculine) fit to be a king or befitting a king ৰজা হোৱাৰ উপযুক্ত বা ৰজাৰ নিচিনা