knatoaknee

knead (English) [ IPA: ˈniːd ASM: নিড]
Contributed by: Probodh Borah (প্ৰবোধ বৰা) on 2010-10-20
1. (Verb-Trans.) to work (dough, clay, etc.) into a uniform mixture by pressing, folding, and stretching. মোহাৰি পেন্দা কৰ্ বা খচি ফেন তোল্।