land titlelanding-strip

landing (English) [ IPA: ˈlændɪŋ ASM: লেণ্ডিং]
Contributed by: Bikram M Baruah on 2007-11-27
1. (Abstract Noun) the act of touching the ground by a flying object (like aeroplane or a bird) উৰা-জাহাজ, চৰাই আদি উৰিব পৰা বস্তু বা প্ৰাণীয়ে তললৈ নামি আহি মাটি চুৱা কাৰ্য৷