leglegal

legacy (English) [ IPA: ˈlegəsiː ASM: লিগেচি]
1. (Common Noun) a traditional story from the past which may not be true. বহুদিনৰপৰা লোকৰ মুখে মুখে চলি অহা বা শুনা কথা ।