listedlistener

listen (English) [ IPA: ˈlɪsən ASM: লিচ্চন]
1. (Verb-Intran.) To make an effort to hear something; hear something with attention. মনোযোগেৰে কিবা কথা শ্ৰৱণ কৰ্ ৷