magnibomagnificence

magnification (English) [ IPA: ˌmægnəfəˈkeɪʃən ASM: মেগনিফিকেচন]
Contributed by: Rajib Kumar Dutta (ৰাজীৱ কুমাৰ দত্ত) on 2006-11-06
1. Optics(Verbal Noun) The degree to which the viewed object is enlarged কোনো আলোকীয় সজুলিৰ সহায়ত কোনো দৃশ্য ডাঙৰকৈ দেখা পৰিঘটনা৷