male goatmalefaction

malediction (English) [ IPA: ˌmæləˈdɪkʃən ASM: মেলাডিকচন]
Contributed by: Ranjita Pegu on 2006-12-28
1. (Abstract Noun) An appeal or prayer for evil or misfortune to befall someone or something কাৰোবাৰ বা কিহবাৰ দুর্ভাগ্য কামনা কৰি কৰা প্ৰাৰ্থনা